Nyhetsbrev 1, 2016

Bästa medlem i föreningen!

Ny säsong och med den nya förväntningar, och mycket jobb. Ändå brukar det vara roligt att börja säsongen, varje år får man nya erfarenheter trots att man kanske arbetat med ston & hingstar under lång tid. Det är därför vi orkar hålla på, år efter år……

Ammajouren drivs av ASVT och där kan man anmäla om man har ett sto som nyligen förlorat sitt föl och kan fungera som amma alternativt om man behöver en amma. www.asvt.se/fol-och-ammajouren

Henrik Nyberg fick av en amerikansk veterinär lära sig hur man kan gå tillväga för att få ett sto att ta sig an en främmande fölunge. Metoden går ut på att efterlikna stoets hormonspel vid fölning och därmed lura stoet till att tro att fölet är hennes. Hur mjölkproduktion och mjölkkvalitet utvecklas varierar beroende på stoets status, tid efter fölning och tidigare fölningar.

 • Ge normaldos flunixin (Finadyne) 1.1 mg/kg iv
 • Efter ca 30 min ge 10 mg dinoprost (2 ml Dinolytic) im, vilket ger kraftig svettning.
 • Gnugga in svett från stoet i fölets päls.
 • Efter ca 15-20 min ge oxytocin 20-30 IU (2-3 ml Hipracin eller Partoxin) iv
 • För ihop sto och föl efter ett par minuter
 • Oxytocingivan kan behöva upprepas beroende på stoets uppförande

Henrik berättade att samtliga fall, utom ett, som han vet om har varit lycksamma vid första försöket. Det sto som inte reagerade helt positivt var behandlat med cloprostenol (Estrumate) istället för dinoprost (Dinolytic). Då proceduren gjordes om med Dinolytic accepterade även detta sto fölet väl. Metoden fungerar även på ston som inte vill acceptera sitt eget föl.

 

Taylorella equigenitalis, CEM har tidigare analyserats av SVA via odling och det har tagit lång tid att få svar, ca 10 dagar. Nu har man ändrat rutinerna och analyserar via PCR, vilket är betydligt snabbare. För odling kan man använda SVA´s eget kolmedium eller Amies medium med kol (går lika bra och står rekommenderat i EU-författningen). För PCR vill SVA helst ha proven tagna med e-swab, vilka kan beställas från SVA.

I EU-författningen är båda analysmetoderna för CEM accepterade. I intyget till USA står uttryckligen att analysen av CEM skall vara via odling. Jag har försökt få tag på information om de kan godkänna PCR, har ännu inte fått svar.

Den nya svenska seminförfattningen, som kom 2015, har harmonierats med EU-författningen så att det nu endast krävs tre svabbar från hingst, från urinröret/urethra, fossa urethralis/glandis & förhuden/preputium/penisskaft (står lite olika benämningar i den svenska författningen, M4 från 2015 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 846/2014 av den 4 augusti 2014 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG).

 • För AI inom Sverige krävs det en omgång CEM-prov
 • För frysning krävs två omgångar med minst 7 dagars mellanrum
 • För export inom EU krävs två omgångar med minst 7 d mellanrum
 • För export till USA krävs tre omgångar med minst 72 timmars mellanrum

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur.

Europeiska unionens officiella tidning

 

SLU bjöd in till en Workshop om ”Framtidens hästforskning och samverkan” på Ultuna den 13 april. Dagen inleddes av Kristina Dahlborn, dekan för VH-fakulteten, som välkomnade oss och av Göran Dalin, som gjorde en översikt över pågående hästforskning. Därefter var det grupparbeten där frågeställningarna var

 • Vilka är de viktigaste problemen inom ämnesområdet i dagsläget?
 • Vilka frågeställningar inom ämnesområdet är viktigast att besvara genom forskning under de närmaste 5-10 åren?
 • Hur ser en ideal samverkan mellan näring och universitet ut inom ämnesområdet?
 • Vad krävs för att generellt höja kunskapsnivån inom hästnäringen?

Varje grupp bestod av fem personer, vår leddes av Susanne Eriksson, Inst. för husdjursgenetik. Varje grupp presenterade sedan sina diskussioner inför de andra.

Ämnesområdena var:

 • Utfodring och skötsel
 • Avel och genetik – avelsvärdering, reproduktion, avelsurval, avelsprogram, arv, bedömningar, hälsoekonomi, genetiska defekter, raser, registrering, prestation etc.
 • Träning, tävling och biomekanik
 • Smittsamma sjukdomar och hälsa
 • Hästhållningssystem
 • Läkemedel och parasiter
 • Etologi, hästen och människan

Det fanns många underrubriker för varje ämnesområde, visar bara på vad ”vårt ämnesområde” innehöll. www.hastsverige.se är den officiella sidan för hästägare m.fl. där man på ett lättförståeligt sätt försöker föra fram kunskap om häst.

 

theHorse är en amerikansk tidskrift som skickar ut gratis Nyhetsbrev varje vecka om aktuella ämnen. Nyligen skrev de om Uveit, periodisk oftalmi /månblindhet, Equine Recurrent Uveitis (ERU), som nu till >60% anses orsakas av Leptospira. Vi har en hel del hästar i Sverige med antikroppar mot Leptospira och vi har även många med ERU, vilket är plågsamt och kan leda till blindhet. Ett vaccin har nyligen tagits fram i USA.

A Look at Equine Recurrent Uveitis and Leptospirosis (från theHorse.com)

 

Hingsthållarföreningen och ASVT bjöd in till ett möte 20-21/2 på Wenngarn utanför Sigtuna. Hingsthållarföreningen hade i samband med sitt årsmöte bjudit in Mats Troedsson att föreläsa. Ämnena var användning av fryst sperma respektive manipulering av betäckningssäsongen via ljus. I Sverige är vi inte fullt så angelägna om tidiga föl som i USA, även om intresset för ljusprogram var stort. Tidigare forskning har visat att stona har ett ”ljusfönster” 9-10 timmar efter solnedgången, då är en timmes ljus lika effektivt som ljusprogram med 16 timmars ljus. Ett nytt alternativ är användning av Blue Light Mask (Equilume). Det i mitt tycke bästa med Mats föreläsningar var att han effektivt lyckades avliva myten om att det krävs djupseminering för bra resultat med fryst sperma. Enda fördelen med djupseminering är om man har en mycket liten dos, 5-10 miljoner progressivt motila spermier. Normalt ligger dosen för fryst sperma >200 miljoner progressivt motila spermier. Sperma med dålig kvalitet vinner inte heller på djupseminering.

Vid ett telefonmöte inom styrelsen nyligen var vi rörande eniga om hur vi seminerar med fryst sperma: vi använder en lång böjlig kateter (75 cm) och lägger sperman lite längre in corpus/ena hornet. Om vi möter motstånd så stannar vi och deponerar sperman där. Det är alltid en balansgång, hur mycket vinner man med att lägga sperman längre in och hur mycket irriterar vi stona?

ASVT hade till Wenngarn även bjudit in till en fortbildningskurs för seminassistenter. Tyvärr hade de bara bjudit in travstuterierna. Johan Hellander föreläste om ”Ljusterapi för ston i lösdrift och allmänna råd om lösdriftshållning”, Lena Malmgren om ”Virus och vaccinationer på seminstationen”, undertecknad om ”Praktiska åtgärder för bra hygien på seminstationen” samt Lena Malmgren & Margaretha Peterson Brodda om ”Hygienplan för stuteriet, så här gjorde vi på Lövsta och Brodda”. Därefter vidtog en Workshop– Så här tar vi fram hygienplanen till vårt eget stuteri, där deltagarna lyckades över förväntan. Att upprätta en hygienplan är ju ett samarbete mellan seminstation och ansvarig veterinär, här fick de ett bra underlag för vidare arbete.

Föreläsningarna finns nu på den inloggade medlemssidan under Läsvärt. Där hittar du även lite hjälp att göra en Hygienplan i Nyhetsbrev 1-2014. www.stuteriveterinarerna.se

 

Hygienplan för vår verksamhet är vi alla skyldiga att upprätta enligt K112 (SJVFS 2013:14). I paragraf 13 står ”Hygienplanen ska vara skriftlig för alla verksamheter utom för veterinär som arbetar i egen firma utan anställda och som inte delar lokal eller utrustning med annan djurhälsopersonal”.

Hjälp att göra en Hygienplan hittar du även på SVA:s hemsida och i distriktveterinärernas Hygien & Rengöringsguider.

Projekt: Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Distriktveterinärernas hygienguide

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen.

Distriktveterinärernas rengöringsguide

Antibiotikaresistens är något som vi ständigt bör ha i åtanke och många veterinärer har sett över sina rutiner för antibiotikaförskrivning. Beta-hemolyserande Streptokocker är mycket känsliga för penicillin, som därför bör vara förstahandsval vid behandling. Undvik därför att behandla streptokocker med trimetoprim-sulfa, med sämre behandlingsresultat och större risk för antibiotikaresistenta bakterier. Michelle LeBlanc, som föreläste för oss 2008, påpekade att även om streptokockerna är känsliga för trim-sulfa in vitro, så är de ofta inte det in vivo. Det förefaller som att i vissa delar av vårt land är man så rädd för penicillinchock att trimetoprim-sulfa används som förstahandspreparat i alltför stor utsträckning. Penicillin är dessutom det preparat som minst ger upphov till resistenta bakterier.

Resistens mot antibiotika hos bakterier från svenska hästar.

Ni som har rapporterat in Dräktighet/brunst kan nu dra nytta av det när ni ger råd till stoägare om vilken hingst de skall välja. Många äldre maidenston och problemston kräver riktigt bra sperma för att snabbt bli dräktiga. I listan med TAI-hingstar hittar ni variation på 10%-95% dräktighet/brunst, för de hingstar som har 10 ston eller mer. Jag väljer gärna en hingst med 95% dr/br! Logga in på Dr/br och klicka på Rapporthantering. I övre rull-listerna välj Alla stationer, istället för årtal skriv %, klicka på Uppdatera så kommer den samlade listan upp, vilken även går att skriva ut.

Viking Genetics tidigare benämnt Svensk Avel utanför Skara är proffs när det gäller frysning av tjursperma, med framgångsrik export till många länder. De har även en tillbehörsbutik, främst med tanke på de djurägare/organisationer som seminerar kor. Men där kan även du handla rektalhandskar, sprutor & kanyler, rektalkappor etc. förutom det mesta som behövs för fryst sperma, kvävekärl, peang, mätsticka, plastbägare av olika dimensioner, lyftare (för att komma åt undre lagren av sperma) mm. www.vikinggenetics.se Klicka på rutan för ”Besök tillbehörsbutiken”. Går även att ringa på 0511-26700.

BEVA Congress anordnas 7-10 september i Birmingham. De har mycket på intressant programmet, även en hel del om reproduktion.

BEVA Congress 2016

Medlemsavgifterna har betalats in mycket snabbare efter strategin med fakturering , vi har redan >100 betalande medlemmar. Håll gärna medlemsuppgifterna om telefon, adress mm aktuella genom att gå in i medlemsregistret på den inloggade sidan och skicka ett mail till vår webmaster vid ändringar anders.ganheim@gmail.com Om du inte kommer ihåg om du betalt medlemsavgiften eller ej hittar du även uppgift om det i medlemsregistret. www.stuteriveterinarerna.se Om du glömt din inloggning hör av dig till Anders!

Medlemsavgiften är 200:- och betalas in på föreningens BG 51 40-21 96. För våra utländska medlemmar går det att betala via internet IBAN SE08-9500 0099 6018 0103 2333 BIC-kod NDEASESS, Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm

Vi laddar för ett nytt Höstmöte i Norrköping/ på Skytteholm, en helg i oktober/november!